Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 91 jobs
  T.C. Union GLOBAL Public Co., Ltd.'s banner
  T.C. Union GLOBAL Public Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์งานด้านการตลาดในธุรกิจเสริมอาหาร
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ,สามารถแก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
  T.C. Union GLOBAL Public Co., Ltd.'s banner
  T.C. Union GLOBAL Public Co., Ltd.'s logo
  Klongsan
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาดโดยรวมอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดสินค้าตาม Trend ใหม่ๆ
  Next