Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 79 jobs
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • ไฟฟ้า ประปา เครื่องกล ลิฟต์ เครื่องปรับอากาศ
  • ประสบการณ์ในงานซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร
  • ประกอบอาคาร
  Shrewsbury International School Bangkok (Riverside Campus)'s banner
  Shrewsbury International School Bangkok (Riverside Campus)'s logo
  Bangkor-laem
  • มีประสบการณ์ในสายงานด้านเครื่องกลหรือไฟฟ้า
  • มีความรู้และเข้าใจขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องจักร
  • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ทักษะและสิ่่งใหม่ๆ
  Siam Piwat Co., Ltd.'s banner
  Siam Piwat Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล
  • ปรับอากาศ AHU ไฟฟ้า สุขาภิบาล
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, AutoCAD
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • บริหารจัดการโครงการก่อสร้างขนาดมากกว่า 20,000 ตรม
  • บริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมภายในอาคารสูง
  • จัดการระบบควบคุมคุณภาพวิศวกรรม
  Next