Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 107 jobs
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • ศึกษาหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการตรวจสอบอุปกรณ์
  • วางแผนและจัดทำแผนงานตรวจสอบอุปกรณ์และท่อทาง
  • สนับสนุน ให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หาสาเหต
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ป.ตรี คณะวิศวไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์
  • มีความรู้ด้านวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  • มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน เดินทางต่างจังหวัดได้
  Next