Modify my search
Listed three days ago

This is a Full time job

subClassification: MaintenanceMaintenance
classification: Engineering(Engineering)
 • รับเรื่องแจ้งซ่อม และบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่างๆ
 • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงร้านค้าปลีกหรือห้างสรรพสินค้าอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการตกแต่ง ก่อสร้าง
3d ago
Listed twelve days ago

This is a Full time job

subClassification: MaintenanceMaintenance
classification: Engineering(Engineering)
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ทางด้านการคุมงานก่อสร้าง 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านระบบ HVAC
12d ago
Listed twelve days ago

This is a Full time job

฿610,000 – ฿680,000 per year
subClassification: MaintenanceMaintenance
classification: Engineering(Engineering)
 • Annual salary : Fixed 13 months base pay plus performance bonus
 • Annual traveling allowance and insurance coverage as per the company budget
 • Home office
12d ago
Listed five days ago

This is a Full time job

฿45,000 – ฿65,000 per month
subClassification: MaintenanceMaintenance
classification: Engineering(Engineering)
 • มีภาวะผู้นำ สามารถสื่อสารได้ดี และชัดเจน
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรในอุตสาหกรรม
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
5d ago
Listed nine days ago

This is a Full time job

subClassification: MaintenanceMaintenance
classification: Engineering(Engineering)
 • การใชเ้ครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์
 • ความรู้ด้านช่างและการซ่อมบำรุง
 • การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
9d ago
Listed five days ago

This is a Full time job

subClassification: MaintenanceMaintenance
classification: Engineering(Engineering)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไฟ้ฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ด้านช่างไฟฟ้าโรงงานอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถอ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้
5d ago
Listed three days ago

This is a Full time job

฿20,000 – ฿30,000 per month
subClassification: MaintenanceMaintenance
classification: Engineering(Engineering)
 • จบ ปวส - ป. ตรี ด้านไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการ ช่าง Technician / Maintenance
 • ใช้ computer ได้ดี
3d ago
Modify my search

Receive new jobs for this search by email

You confirm that you’re at least 20 years old or have parental consent for Jobsdb and affiliates to process your personal data.
Return to search results
Modify my search

Select a job

Display details here