Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-25 of 25 jobs
  FITWHEY CO., LTD.'s banner
  FITWHEY CO., LTD.'s logo
  BangpleeTHB 20K - 35K /month
  • ประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน 2 ปี+
  • เชี่ยวชาญเครื่องจักร อาคาร งานระบบ
  • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล ช่างกลโรงงาน
  MM Logistics Co., Ltd.'s banner
  MM Logistics Co., Ltd.'s logo
  Bangplee
  • ประสบการณ์ซ่อมบำรุงอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • กล้าตัดสินใจ และมีภาวะผู้นำ มีความรู้ด้านซ่อมบำรุง
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี