Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 72 jobs
  NITI INNOTECH CO.,LTD.'s logo
  Samutprakarn > Muang
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีประสบการณ์ด้านบำรุงรักษาเครื่องจักร 1-2 ปี
  • มีค่าจ้างและสวัสดิการที่ดี
  Kasetphand Industry Co., Ltd.'s logo
  PhrapradaengTHB 20K - 34,999 /month
  • จบปริญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • มีความเป็นผู้นำและมุ่งมั่นในการทำงาน
  • พร้อมเรียนรู้ และสามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ปริญญาตรีหรือ ปวส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือเครื่องกล
  • ประสบการณ์ 7 ปี เกี่ยวกับงานบำรุงรักษาอาคาร
  • ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทียบเท่า หรือ สูงกว่า
  • มีความรู้ พื้นฐานของระบบไฟฟ้ากําลังในอาคารสูง
  • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
  Next