key account manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,217 jobs
  Enwei Group Co., Ltd.'s banner
  Enwei Group Co., Ltd.'s logo
  Bangna
  • ประสบการณ์บริหารงานขายยาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • วางแผนการขายทาง OTC และคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ
  • คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าร่วมทีมขาย
  Thai Stainless Steel Co., Ltd.'s banner
  Thai Stainless Steel Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • มีประสบการณ์ขายกับห้างสรรพสินค้า/Modern trade
  • สื่อสารและการเจรจาต่อรองในระดับดี
  • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการซื้อ-ขายได้
  New Concept Product Co., Ltd. (FITNE & HOTTA)'s banner
  New Concept Product Co., Ltd. (FITNE & HOTTA)'s logo
  Bangkapi
  • การศึกษาปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การขาย
  • การศึกษาปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การขาย, การตล
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
  Next