• กลั่นกรองสินเชื่อ
 • สินเชื่อ
 • ประเมินความเสี่ยง

17-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • นโยบายสินเชื่อ
 • Assign Credit Rating
 • Portfolio Strategy

17-Jul-18

 

Applied
 • ติดตามสินเชื่อและกระบวนการสินเชื่อ
 • Assure
 • ติดตามสินเชื่อ

17-Jul-18

 

Applied
 • บริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย
 • บริหารความเสี่ยง
 • สินเชื่อรายย่อย

13-Jul-18

 

Applied
 • บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • บริหารความเสี่ยง

13-Jul-18

 

Applied
 • บริหารความเสี่ยง
 • ประเมินความเสี่ยง
 • ประเมินความเสี่ยงข้อผิดพลาดและการทุจริต

12-Jul-18

 

Applied
 • Macro Research and Strategy
 • Senior Economist
 • Business Risk and Macro Research Department

12-Jul-18

 

Applied
 • Wholesale Banking
 • วางแผนกลยุทธ์ธุรกิจขนาดใหญ่
 • ธุรกิจขนาดใหญ่

12-Jul-18

 

Applied
 • วิเคราะห์ธุรกิจขนาดใหญ่
 • Wholesale Banking Business Analytics
 • ธุรกิจขนาดใหญ่

12-Jul-18

 

Applied
 • ทีมติดตามและประเมินผล
 • SME Performance
 • SME Performance Evaluation and Monitoring

12-Jul-18

 

Applied
 • SME Marketing Communication and Event
 • SME Marketing
 • ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด

12-Jul-18

 

Applied
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • จัดซื้อจัดจ้างเทคโนโลยีและสารสนเทศ

12-Jul-18

 

Applied
 • Credit Restructuring
 • ปรับโครงสร้างหนี้
 • strategy

10-Jul-18

 

Applied