Listed eleven days ago

This is a Full time job

subClassification: Product Management & Development
classification: Marketing & Communications
 • มีความรู้และเข้าใจในผลิตภัณฑ์ Mobile Banking
 • ผ่านการอบรมด้าน Lean หรือ Six Sigma หรือหลักสูตรที่คล้ายกัน
 • มี Certificate ด้าน Lean Six Sigma (GB, BB หรือ MBB)
11d ago
Listed thirteen days ago

This is a Full time job

subClassification: Corporate Finance & Investment Banking
classification: Banking & Financial Services
 • จัดทำงบการเงินของธนาคารและงบการเงินรวม
 • งานงบการเงิน ฝ่ายการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านสถาบันการเงิน
13d ago
Listed thirteen days ago

This is a Full time job

subClassification: Taxation
classification: Accounting
 • วิเคราะห์งบการเงินของธนาคารและงบการเงินรวมและคำนวณอัตราส่วนทางการเงิน
 • มี CPA มีความรู้การตรวจสอบบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านสถาบันการเงิน
13d ago
Listed thirteen days ago

This is a Full time job

subClassification: Corporate Finance & Investment Banking
classification: Banking & Financial Services
 • วิเคราะห์งบการเงินของธนาคารและงบการเงินรวม คำนวณอัตราส่วนทางการเงิน จัดทำ MD&A
 • ประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เข้าใจในงบการเงินและธุรกิจของของธนาคาร และสถาบันการเงินเป็นอย่างดี
13d ago
Listed thirteen days ago

This is a Full time job

subClassification: Funds Management
classification: Banking & Financial Services
 • Asset and Liability Management (ALM)
 • ประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินโดยเฉพาะด้าน treasury จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Strategic Liquidity Risk Management
13d ago
Listed twenty four days ago

This is a Full time job

subClassification: Taxation
classification: Accounting
 • มี CPA มีความรู้การตรวจสอบบัญชี
 • งานภาษีอากร
 • มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงิน 3-5 ปี
24d ago
Listed twenty five days ago

This is a Full time job

subClassification: Account & Relationship Management
classification: Banking & Financial Services
 • Oversea Branch Strategy
 • Operational and Project Excellent Support
 • มีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปีในธุรกิจธนาคาร
25d ago
Listed twenty eight days ago

This is a Full time job

subClassification: Banking - Retail/Branch
classification: Banking & Financial Services
 • บริการลูกค้า Teller
 • Financial Service, Meeter / Greeter, Customer Service
 • ประจำสาขาทั่วประเทศ, ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
28d ago
Listed twenty seven days ago

This is a Full time job

subClassification: Financial Accounting & Reporting
classification: Accounting
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล และการน าเสนอได้ในระดับดี
 • Performance tracking and analysis (through P&L and key ratio), M+5/M-5,
 • มีประสบการณ์ด้านประเมินผล การวางแผน
27d ago
Listed twelve days ago

This is a Full time job

subClassification: Claims
classification: Insurance & Superannuation
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ สำนักงานตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้ BTS ชิดลม
 • เป้าหมายขององค์กรมีความท้าทาย มาร่วมเติบโตไปด้วยกัน
 • บริหารจัดการงานสินไหมรถยนต์ ทีมงานมากกว่า 80 คน
12d ago

Receive new jobs for this search by email

You confirm that you’re at least 20 years old or have parental consent for Jobsdb and affiliates to process your personal data.

Select a job

Display details here