inteqc feed co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-14 of 14 jobs at inteqc feed co ltd
  Inteqc Feed Co., Ltd.'s banner
  Inteqc Feed Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 10 ปี ขึ้นไป
  • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Excel
  • ** มีพื้นฐานในการใช้ Express หรือ SAP
  INTEQC GROUP ( INTEQC FEED CO., LTD.)'s banner
  INTEQC GROUP ( INTEQC FEED CO., LTD.)'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • Pet Foods Research and Development
  • วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลี้้ยง
  • ประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนาด้านอาหารสัตว์เลี้ยง
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co., Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co., Ltd.)'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • วิจัยและพัฒนาด้านอาหารสัตว์เลี้ยง
  • (Pet treat & Pet Food)
  • เทคนิคด้านวิจัยอาหารสัตว์เลี้ยง
  Inteqc Feed Co., Ltd.'s banner
  Inteqc Feed Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • ดูเเลงานด้าน AP,GL ,ภาษี,งบ AUDIT,ทำงบการเงินรวม
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชี ภาษีอากร รวมทั้ง BOI
  • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี NPAE และ PAE
  Inteqc Feed Co., Ltd.'s banner
  Inteqc Feed Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • เจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
  • ทักษะด้านการสื่อสารการอ่านและเขียน ภาษาอังกฤษ
  • สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
  INTEQC Group (INTEQC Feed Co., Ltd.)'s banner
  INTEQC Group (INTEQC Feed Co., Ltd.)'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • มีประสบการณ์ด้านสรรหาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความสามารถในการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงาน
  • มีความสามารถในการวางแผนงานด้านสรรหา