• Hotel Experience House Keeping
 • Basic Command of English
 • Thai National

3 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • Good command of English
 • Thai National
 • Hotel experience

3 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years Hotel experience
 • Degree in Hospitality Industry
 • OTA & Yield Management Knowledge

3 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • สุ่มตรวจสอบจากการ Test Scan สินค้าของพนักงาน
 • ตรวจสอบการโอน / รับโอนสินค้า ทั้งจาก DC
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • สุ่มตรวจสอบจากการ Test Scan สินค้าของพนักงาน
 • ตรวจสอบการโอน / รับโอนสินค้า ทั้งจาก DC
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน
 • ประสานงานการรับวางบิล,ทำบันทึกรับกรณีขายสินค้า
 • คัดแยกสินค้าลูกค้าและนำส่งให้แผนกจัดส่งสินค้า

3 hours ago

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน
 • ประสานงานการรับวางบิล,ทำบันทึกรับกรณีขายสินค้า
 • คัดแยกสินค้าลูกค้าและนำส่งให้แผนกจัดส่งสินค้า

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีทักษะหัวหน้างาน / ภาวะผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

3 hours ago

 

Applied
 • ขายสินค้า ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
 • ปฏิบัติการขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก
 • จัดเรียงสินค้าในพื้นที่ขายและพื้นที่ Promotion

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน
 • กิจกรรมส่งเสริมการขาย

3 hours ago

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สั่งซื้อสินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช./ปวส.
 • คุณสมบัติ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • ใบรับรองแพทย์

3 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

3 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

3 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

3 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • คุณสมบัติ ขยัน อดทน มีวินัย
 • ใบรับรองแพทย์

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส.
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ใบรับรองแพทย์

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส.
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ใบรับรองแพทย์

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

3 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

3 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

3 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

3 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • Make databases relevant to Chinese for Website
 • Make advertising and public relations; journals
 • Excellent Chinese language communication

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล , ไฟฟ้า
 • ขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่
 • หากมีประสบการณ์เขียนโปรแกรม PLC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • รักงานภาคสนาม โครงการอาคารสูง

17 hours ago

 

Applied
 • ประจำพื้นที่ภาคใต้ ภูเก็ต กระบี่ สงขลา เกาะสมุย
 • เงินเดือน : 20,000 - 40,000 (ยังไม่รวมคอมมิชชั่น)
 • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ 2 ปีขึ้นไป

21 hours ago

THB20k - 45k /month

Applied
 • Distributor Management
 • Distributor Development
 • Distributor Sales

21 hours ago

 

Applied
 • สามารถไปอยู่ต่างจังหวัดได้
 • ขับรถยนต์ได้
 • ดูแลผสานงานทั่วไปหน้าไซน์งาน

14-Nov-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ม. 6- ปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดี มีความกล้าแสดงออก
 • มีใบขับขี่/สามารถขับรถยนต์ได้

14-Nov-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ม.6- ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการขายและงานบริการลูกค้า
 • สามารถเดินทางออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้

14-Nov-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

14-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป(กรณีไม่มีประสบการณ์)
 • วุฒิมัธยมตอนต้น (จะต้องมีประการณ์อย่างน้อย 1 ปี)
 • เชียร์ส่งเสริมการขาย สมาร์ทโฟน

14-Nov-18

 

Applied