Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 156 jobs
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s banner
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • ชายหรือหญิง อายุ 30-40 ปี
  • บุคลิกคล่องแคล่ว พูดจาฉะฉาน มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อวัตถุดิบในงานผลิต
  Shamirlens (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Klongluang
  • จบปริญญาตรีขี้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานคลังสินค้าอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถทำงานได้ที่ นิคมอุสาหกรรมนวนคร
  Next