Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 86 jobs

  Account Receivable Staff

  AIG Insurance (Thailand) Public Company Limited
  Pathumwan
  • มีความรู้ด้านการติดตามลูกหนี้
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
  • มีการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • ควบคุมนโยบายและการปฏิบัติงาน, Salesforce, ทำข้อมูล
  • วิเคราะห์และตรวจสอบ, Call Center, Repeated Call
  • Database, Excel
  Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Dusit
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน
  • มีประสบการณ์ตรงด้านบัญชีลูกหนี้ ตั้งแต่ 3 ปี
  • มีทักษะในการใช้ Computer MS.Office
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo

  Credit Analyst : Lombard Loan

  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
  Wattana
  • วิเคราะห์เครดิตเบื้องต้น Credit Analyst
  • นำเสนอขออนุมัติสินเชื่อจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
  • สรุปผลการอนุมัติ และจัดทำรายงานผลการอนุมัติ
  Next