Job title, keyword or company
Loading
Loading
We have 202 jobs for you
We have 202 jobs for you
Select a job to view details
61-90 of 202 jobs
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • การทำงานด้านงานตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • ด้านธุรกิจก่อสร้าง หรืออุตสาหกรรมการผลิต(โรงงาน)
Supalai Public Company Limited's banner
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในหรือบริหารความเสี่ยง
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมตามหลัก COSO
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆได้ดี
Southeast Insurance Public Company Limited's banner
 • ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบสวน
 • มีความรู้ด้านกฎหมายในธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต
 • ทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
THB55k - 90k /month (negotiable)
 • มีประสบการณ์ผู้จัดการบัญชี 3 - 5 ปี
 • มีความรู้เรื่องการขนส่ง Logistic
 • มีความรู้กฎหมาย ภาษีทางขนส่ง พิจารณาเป็นพิเศษ
Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
THB35k - 55k /month (negotiable)
 • สามารถใช้ระบบ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจสอบการวิเคราะห์รายการทางบัญชี
 • .จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน
Prev
Next