Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 of 9 jobs
  STADA (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Northeastern > Others
  • มีประสบการณ์เป็นผู้แทนยา 2-3 ปี, จบสายวิทยศาสตร์
  • ยากลุ่ม Hematology & Respiratory
  • เคยดูแลเขตอิสานตอนล่างจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  Northeastern > Others
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 1 ปี
  • มีทักษะการขาย การเจรจาต่อรอง การวางแผนการขาย
  • มีความชำนาญและรู้จักเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบ