Modify my search
Listed three days ago

This is a Full time job

subClassification: Fishing & AquacultureFishing & Aquaculture
classification: Farming, Animals & Conservation(Farming, Animals & Conservation)
 • มีความรู้ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บริหารอาคารสำนักงาน
 • มีทักษะ และสามารถใช้งาน App./ เครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 3 - 5 ปี
3d ago
Listed six days ago

This is a Full time job

subClassification: Corporate Finance & Investment BankingCorporate Finance & Investment Banking
classification: Banking & Financial Services(Banking & Financial Services)
 • Cash Management Products
 • มีความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการระบบงาน KTB Corporate Online
 • มีความรู้และเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคาร รวมถึงผลิตภัณฑ์บริการจัดการทางการเงิน
6d ago
Listed eight days ago

This is a Full time job

subClassification: Compliance & RiskCompliance & Risk
classification: Banking & Financial Services(Banking & Financial Services)
 • Consolidated Risk Management
 • Risk Committee Administration
 • วิเคราะห์และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
8d ago
Listed nine days ago

This is a Full time job

subClassification: DentalDental
classification: Healthcare & Medical(Healthcare & Medical)
 • จบหลักสูตรผู้ช่วยทันตกรรมจากโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์
 • มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้ช่วยทันตกรรม อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะในการใช้ Google Workspace
9d ago
Be an early applicant
Listed fourteen days ago

This is a Full time job

subClassification: Project ManagementProject Management
classification: Construction(Construction)
 • วางแผนการพัฒนา Bank-wide Transformation Roadmap
 • มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจธนาคารในภาพรวม ผลิตภัณฑ์และบริการ มีความรู้ด้านการตลาด
 • มีความรู้ด้านการบริหารจัดการโครงการ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิจัยและพัฒนา
14d ago
Listed fourteen days ago

This is a Full time job

subClassification: Corporate Finance & Investment BankingCorporate Finance & Investment Banking
classification: Banking & Financial Services(Banking & Financial Services)
 • มีความรู้ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิจัยและพัฒนา และ
 • มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจธนาคารในภาพรวม ผลิตภัณฑ์และบริการ มีความรู้ด้านการตลาด
 • ร่วมกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์
14d ago
Listed fifteen days ago

This is a Full time job

subClassification: TreasuryTreasury
classification: Banking & Financial Services(Banking & Financial Services)
 • บริหารและจัดลำดับการเข้า - ออกของเงิน
 • จัดหาเงินกู้ระยะสั้น
 • จัดทำเอกสารการคืนเงินกู้และการจ่ายดอกเบี้ย
15d ago
Listed eighteen days ago

This is a Full time job

subClassification: Marketing Assistants/CoordinatorsMarketing Assistants/Coordinators
classification: Marketing & Communications(Marketing & Communications)
 • สามารถวางแผน บริหารจัดการสื่อธนาคาร (Owned Media) เลือกใช้สื่อให้เหมาะสม
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานออกแบบ Artwork สามารถตรวจ Artwork, color Proof, etc.
 • วางแผน ออกแบบ และสร้างสรรค์สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์
18d ago
Listed eighteen days ago

This is a Full time job

subClassification: CreditCredit
classification: Banking & Financial Services(Banking & Financial Services)
 • ดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนลูกค้าเรื่องความต้องการด้านการเงิน
 • จัดอบรมให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
18d ago
Modify my search

Receive new jobs for this search by email

You confirm that you’re at least 20 years old or have parental consent for Jobsdb and affiliates to process your personal data.
Return to search results
Modify my search

Select a job

Display details here