Modify my search
Listed one day ago

This is a Full time job

subClassification: BuyingBuying
classification: Retail & Consumer Products(Retail & Consumer Products)
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดซื้อ ( อย่างน้อย 2 ปี) และด้านการบริหารการจัดการ
  • มีความรู้เรื่องชิ้นส่วนอะไหล่รถและงานยานยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • โบนัส, วันหยุดในวันเกิด, ของขวัญบุตรแรกเกิด, งานเลี้ยงพนักงานประจำปี
1d ago
Listed twenty two days ago

This is a Full time job

subClassification: BuyingBuying
classification: Retail & Consumer Products(Retail & Consumer Products)
  • จัดซื้อ Fresh RTE Food, อาหารและเครื่องดื่ม
  • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไปด้านจัดซื้อ บริหารทีมงาน วิเคราะห์ วางกลยุทธ์งานจัดซื้อ
  • ปฏิบัติงาน : CP Tower สีลม (BTS ศาลาแดง / MRT สีลม)
22d ago
Listed eight days ago

This is a Full time job

฿70,000 – ฿100,000 per month
subClassification: BuyingBuying
classification: Retail & Consumer Products(Retail & Consumer Products)
  • วิเคราะห์ วางแผนพิจารณาคู่ค้าและสินค้า
  • ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
  • พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้
8d ago
Modify my search

Receive new jobs for this search by email

You confirm that you’re at least 20 years old or have parental consent for Jobsdb and affiliates to process your personal data.
Return to search results
Modify my search

Select a job

Display details here