นักบัญชีอาชีพ

เส้นทางแห่งการก้าวขึ้นสู่การเป็นนักบัญชีอาชีพ

งานบัญชี

          ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติต้องดำเนินการอย่างไร           พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ตามมาตรา 7(6) ได้ให้อำนาจอธิบดีกรมทะเบียนการค้ากำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี และอธิบดีกรมทะเบียนการค้าได้ออกประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและ ... อ่านต่อ

เซ็นรับรองงบแทน

เซ็นรับรองงบให้ญาติผิดจรรยาบรรณหรือไม่

งานบัญชี

          ตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี หากกิจการของญาติไม่ใช่กิจการที่เรามีส่วนได้ส่วนเสีย หรือจัดทำขึ้นโดยมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี หรือเป็นเหตุให้กิจการนั้นมิต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยลงกว่าที่ควร ก็ถือว่าสามารถทำได้ โดยสามารถอ่านข้อกำหนดน่ารู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบ ... อ่านต่อ

audit53-s

การจัดทำกระดาษทำการสำหรับผู้สอบบัญชี

งานบัญชี

          นักบัญชีกับสรรพากรเป็น ของคู่กัน นักบัญชีจะดำเนินการเกี่ยวกับภาษีอากร ก็จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกรมสรรพากร ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องติดต่อสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ ... อ่านต่อ

ทรัพย์สินทางปัญญา

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา

งานบัญชี

          ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมานี้ แบรนด์ที่แข็งแกร่งต่างสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพย์สินทางปัญญา โกยเงินเข้ากระเป๋ากันไม่หวาดไหว ยกตัวอย่างทีมฟุตบอลชื่อดังระดับโลก คือ ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมลิเวอร์พูล ที่สร้างรายได้จากการอนุญาตให้บริษัทต่างๆ นำชื่อแบรนด์ โลโก้ทีม ... อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ลดหย่อนเงินได้

งานบัญชี

          คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการภาษี เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและช่วยเหลือ ... อ่านต่อ

หนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

งานบัญชี

          ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 เรื่องหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญกำหนดไว้ว่า 1. กิจการควรจะมีการประมาณจำนวนหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และตั้งเป็นบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนำไปลดมูลค่าของลูกหนี้ ... อ่านต่อ

กระแสเงินสด

ความสัมพันธ์ระหว่างวงจรทางธุรกิจกับกระแสเงินสด

งานบัญชี

          วงจรธุรกิจ คือ กระบวนการผลิตเงินสด โดยในขั้นแรกเงินสดจะแปรสภาพอยู่ในรูปของวัตถุดิบ จากนั้นเมื่อผ่านกระบวนการต่าง ๆ ก็จะเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น แล้วแปรเปลี่ยนไปเป็นสินค้าและขายสินค้าที่ผลิตออกมาสำเร็จให้กับลูกค้า เปลี่ยนเป็นยอดขายค้างรับ จากนั้นเมื่อเก็บเงินได้ ก็จะถูกโอนไปยังบัญชีธนาคาร ... อ่านต่อ

หัก-ณ-ที่จ่าย

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายสำหรับรางวัล ส่วนลด

งานบัญชี

          การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขายมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขพอสรุปได้ดังนี้ ผู้ขายสินค้าต้องเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ... อ่านต่อ