การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายสำหรับรางวัล ส่วนลด

account_28

          การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขายมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขพอสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ขายสินค้าต้องเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น

2. ต้องเป็นเงินอุดหนุน เงินสนับสนุน เงินช่วยเหลือ เงินส่วนลด หรือเงินอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันที่ผู้ขายสินค้า ซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายได้จ่ายให้แก่ผู้ซื้อสินค้า หรือผู้แทนจำหน่าย ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่ซื้อสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปขายต่อ เช่น ผู้ขายปลีกหรือขายส่งสินค้า หรือผู้แทนจำหน่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะคำนวณจากรากฐานการซื้อขาย หรือคำนวณจากฐานอื่นใด เพื่อให้มีผลต่อการขาย การลดต้นทุน หรือลดรายจ่ายของผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่าย

3. ต้องเป็นรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ จากการส่งเสริมการขายที่ผู้ขายสินค้าได้ให้แก่ผู้ซื้อดังกล่าวภายหลังการขาย

4. มูลค่ารางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ จากการส่งเสริมการขายที่อยู่ในข่ายที่ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ต้องมีจำนวนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ไม่ว่าจะเกิดจากข้อกำหนดที่ตกลงกันเป็นครั้งคราว หรือเกิดจากสัญญาระยะยาวก็ตาม

5. ให้คำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ของรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย

ที่มา : www.bhunchee.com


เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ มีกรณีใดบ้างที่ไม่ต้องจ่าย
ส่งออกสินค้าตัวอย่างต้องเสียภาษีหรือไม่