Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 of 2 jobs
  Philip Morris Trading (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Northern
  • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป, เยี่ยมร้านค้าประมาณ 20 ร้านต่อวัน
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
  • มีประสบการณ์ในงายขายร้านส่งร้านปลีก