• วิเคราะห์กระบวนการทำงาน/ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 • กำหนดแนวทางปรับลดความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
 • ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

29-May-20

 

Applied
 • Wealth Management
 • Relationship Manager
 • Portfolio Management

29-May-20

 

Applied
 • จัดทำนโยบาย/หลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
 • วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงด้าน Market Risk
 • พัฒนาเครื่องมือวัดและติดตามความเสี่ยงด้านตลาด

28-May-20

 

Applied
 • Wealth Management function
 • Strong interpersonal communication skills
 • analytical skill, proactive, and self-motivated

28-May-20

 

Applied
 • Budgeting, forecasting, financial report,financial
 • Feasibility
 • Funding & Facilities Management

28-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Branch Marketing (Fund, Deposit, Insurance)
 • Relationship Manager / Relationship Director
 • แสวงหากองทุน ประกัน เงินฝาก ตามเป้าที่ได้รับ

28-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Financial Advisory (Wealth Management)
 • Expanding high net worth client management
 • Insurance, Mutual funds and alternative instrument

27-May-20

Base salary + high commission

Applied
 • Have Experience in Fund Raising/Investment
 • Have Experience in JV/M&A is an Advantage
 • Have Experience in Real Estate is an Advantage

26-May-20

 

Applied