Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  Loading
  Loading
  1-1 of 1 job
  Concordian International School (CIS)/โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน's banner
  Concordian International School (CIS)/โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน's logo

  ครูสอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

  Concordian International School (CIS)/โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน
  Bangplee
  • เพศชาย/หญิง อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป
  • คณะคุรุศาสตร์ เอกสังคมศึกษา / ศิลปศาสตร์
  • มีจรรยาบรรณ และรักในวิชาชีพครู