Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 of 10 jobs
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Ladlumkaew
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า 5 ปีขึ้นไป
  • ทักษะการบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีความยืดหยุ่นในการเดินทางและเวลาในการปฏิบัติงาน
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Ladlumkaew
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการบริหารคลังสินค้า
  • บริหาร จัดการ วางแผนการส่งสินค้าให้ร้านสาขา
  • มีทักษะด้าน Logistics, Supply Chain, DC, Warehouse