• Bachelor’s degree in Business Administration
 • 3 years working background in storekeeping
 • Working in Songkhla Province

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • 3 years working background in logistics/purchasing
 • Good command of English (TOEIC score of 500 up)

18 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดีมาก
 • มีประสบการณ์ด้านนำเข้าส่งออก
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

16-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Transportation / Oil&Gas
 • มีความสามารถในการวางแผน ควบคุมงาน วิเคราะห์
 • เพศ ชาย อายุ 30-40 ปี

15-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ประสบการณ์ในการบริหารงานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในระดับผู้จัดการอาวุโส หรือบริหารโรงงาน
 • สามารถวางแผนการใช้ งบประมาณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

15-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ,สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
 • ประสบการณ์ด้านการจัดการคลังสินค้า
 • ประสบการณ์ด้านคลังสินค้าอาหารแปรรูป

15-Oct-20

Salary negotiable

Applied