• Experience Supply Chain management
 • Male 30 - 45 year old
 • Workplace in Ratchaburi

19 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • จัดทำใบขนสินค้าเพื่อการส่งออก
 • ส่งข้อมูลเข้าศูนย์นำเข้าส่งออกของกรมศุลกากร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย - เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวช. ช่างยนต์
 • ประสบการณ์ ด้านอะไหล่รถยนต์

11-Sep-17

 

Applied
 • Experienced in planning for more than 8 years
 • CAn work upcountry
 • Very good English

04-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.