Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 of 7 jobs
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s logo
  Phitsanulok
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการคลังสินค้า
  • ประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 3-5 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี