• มีประสบการณด้านคลังสินค้า และโลจิสติกส์ 1 ปีขึ้นไป
  • สาขาวิศวกรรมอุตสหการ และสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
  • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

22-Sep-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?