Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 286 jobs
  Kim Pai's banner
  Kim Pai's logo
  Bangkor-laem
  • ปริญญาตรี สาขา การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 1ปีขึ้นไป
  • Purchasing Specialist
  Ocean Glass Public Company Limited's banner
  Ocean Glass Public Company Limited's logo
  Wattana
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านงานธุรการ
  • มีประสบการณ์ด้านงานนำเข้าส่งออก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
  Next