Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 152 jobs
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Eastern
  • รับผิดชอบในการติดต่อกับลูกค้า
  • ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์
  NCH (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  NCH (THAILAND) CO., LTD.'s logo

  Distribution Officer

  NCH (THAILAND) CO., LTD.
  EasternTHB 20K - 30K /month
  • มีความรู้ประสบการณ์เรื่องLogistics อย่างน้อย2ปี
  • ทำงานที่T-PARK บางปะกง
  • หากใช้Oracle ไ้ด้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Hitachi Transport System Vantec (Thailand), Ltd.'s banner
  Hitachi Transport System Vantec (Thailand), Ltd.'s logo

  พนักงานธุรการ / Admin Staff (Amata)

  Hitachi Transport System Vantec (Thailand), Ltd.
  Eastern
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • ประสบการณ์ด้านคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • ความรู้ ประสบการณ์ ด้านเอกสาร และคลังสินค้า
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Eastern
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์
  • มีประสบการณ์ 1 ปีด้านงานขนส่ง ตู้คอนเทนเนอร์
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Eastern
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับเบื้องต้น
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Eastern
  • ปริญญาตรีสาขาการจัดการโลจิสติกส์หรือสาขาอื่นๆ
  • ประสบการณ์ 1-3 ปีด้านโลจิสติกส์และงานบริการลูกค้า
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลางขึ้นไป
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Eastern
  • จบปริญญาตรีในสาขาโลจิสติกส์
  • รู้เส้นทางในเขตกรุงเทพฯเเละปริมณฑลเป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Eastern
  • จบปริญญาตรีในสาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทางด้านโลจิสติกส์
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร
  Next