Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-20 of 20 jobs
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s logo
  Lopburi
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์
  • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ด้านการบริหารงานคลังสินค้า
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ ได้