• สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยและภาษาจีนได้
  • เป็นล่ามช่วยสื่อสารระหว่างคนไทยกับคนจีน
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

12 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.