Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-28 of 28 jobs
  Attention's banner
  Attention's logo
  Talingchan
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป บริหารงานบุคคล
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  • มีประสบการณ์ด้าน HR ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  Big C Supercenter Public Company Limited's banner
  Big C Supercenter Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ และพัฒนา e-Learning
  • มีประสบการณ์ด้าน Learning & Developement
  • ชำนาญการใช้ Micrsoft Excel, Data Analyst,Dashboard
  Nakhonchai Air Co., Ltd.'s banner
  Nakhonchai Air Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน
  • วิทยากรฝึกอบรม
  • ติดตามผลการฝึกอบรมพนักงาน
  Interink Corporation's banner
  Interink Corporation's logo
  Bangkok
  • มีประสบการณ์ในด้าน HRM แบบที่ลงมือปฏิบัติได้จริง
  • สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานบางปะกง สินสาคร เพชรเกษม
  • Growth Mindset and can do attitude