Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 227 jobs
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s banner
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s logo

  ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (Organization Development)

  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  Bangrak
  • ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานพัฒนาบุคลากร
  • มีความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ
  Central Restaurants Group (CRG)'s banner
  Central Restaurants Group (CRG)'s logo
  Bangrak
  • ประสบการณ์ทำงานในด้านฝึกอบรมธุรกิจร้านอาหาร 5 ปี
  • มีทักษะในการวางแผนและดำเนินการฝึกอบรมพนักงาน
  • มีความสนใจในธุรกิจร้านอาหาร/ การทำอาหาร
  Legacy Corp Co., Ltd.'s logo
  YannawaTHB 35K - 45K /month
  • วิเคราะห์รวบรวมสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของแผนก
  • สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ
  • มีประสบการณ์ในงาน HR-Compensation &Benefit
  Next