Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 156 jobs
  บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)'s logo

  ผู้จัดการฝ่ายบุคคลสรรหา (HR Recruitment Manager) (1 อัตรา) / โทร.088-9340679

  บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)
  WattanaTHB 45K - 70K /month
  • ชาย / หญิง อายุ 26 - 35 ปี
  • มีประสบการณ์ 4 ปี ขึ้นไป (ด้านการสรรหา)
  • มีบุคลิกภาพ, Service Mind, มนุษยสัมพันธ์ดี
  Business Services Alliance Co., Ltd.'s banner
  Business Services Alliance Co., Ltd.'s logo
  JatuchakTHB 16K - 20K /month
  • มีประสบกรณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล
  • เน้นสื่อสารภาษาอังกฤษ
  • โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
  Next