• ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานสรรหาว่าจ้างอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน พรบ.แรงงานสัมพันธ์

12-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?