Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 80 jobs
  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s banner
  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s logo
  Phayathai
  • มีความเป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานภาครัฐ
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี
  The Thai Bond Market Association's banner
  The Thai Bond Market Association's logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์ในด้านการเงิน/การลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • วิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองทางการเงิน
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Next