Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 86 jobs
  Manpower Professional and Executive Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Manpower Professional and Executive Recruitment Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • Entrepreneurship
  • Project Lead System Integrator/ICT solution system
  • ประสบการณ์สายตรง ควบคุม งานระบบทางวิศวกรรมทั้งหมด
  The Federation of Thai Industries's logo
  Sathorn
  • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • ต่างประเทศ
  • มีประสบการณ์ทำงานในกระทรวงต่างประเทศหรือสถานฑูต
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • รายงานผลการดำเนินการและภาพรวมของงบการเงินของบริษัท
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  Next