Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 of 1 job
  Kanchanaburi
  • สามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ ด้านคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ด้านบริหารโรงงานไม่น้อยกว่า 10 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านโรงงานผลิตไม้ MDF