Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 46 jobs
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  Pathumwan
  • วิเคราะห์และเตรียมข้อมูลการประชุมระหว่างประเทศ
  • ประสานงานโครงการทั้งในและต่างประเทศ
  • วางแผนและบริหารโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
  The Thai Bond Market Association's banner
  The Thai Bond Market Association's logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์ในด้านการเงิน/การลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • วิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองทางการเงิน
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Next