Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 81 jobs
  The Federation of Thai Industries's logo
  Sathorn
  • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • ต่างประเทศ
  • มีประสบการณ์ทำงานในกระทรวงต่างประเทศหรือสถานฑูต
  Group of Santi-Dharma Foundation's banner
  Group of Santi-Dharma Foundation's logo
  Wattana
  • มีความรู้และประสบการณ์ ทุก Function งาน HR
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
  • มีทักษะการสื่อสาร การประสานงานที่ดี
  Next