Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 41 jobs
  Asia Green Energy Public Company Limited's banner
  Asia Green Energy Public Company Limited's logo
  Bangkhuntien
  • ประสบการณ์บริหารโลจิสติกส์สินค้าเทกอง 10 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับถ่านหินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • บริหารงานรถขนส่งสินค้าเทกอง
  Profascino Co., Ltd.'s banner
  Profascino Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • บริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย
  • บริหารงานค้าปลีก (ร้านยา)
  • สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า
  Next