Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 38 jobs
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • มีประสบการ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ดูแลงานภาพรวม สายงาน IT(MIS), HR,
  • มีความเป็นผู้นำ Proactive และ Self motive
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • บริหารการขายโครงการต่างจังหวัด
  • ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
  • รับผิดชอบ 2 SBU มีรถประจำตำแหน่ง
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • บริหารจัดการหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพดี
  • แก้ไขปัญหา รับข้อร้องเรียนต่างๆ
  • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo

  Operation Manager - Condominium

  Sansiri Public Company Limited
  Bangkok
  • บริหารจัดการคอนโดมิเนียมให้อยู่ในสภาพดี
  • แก้ไขปัญหา รับข้อร้องเรียนต่างๆ
  • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ
  Next