zigma world tech co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  ZIGMA WORLD TECH CO., LTD.'s logo
  บางนาTHB 20K - 24,999 /เดือน
  • ปวส หรือระดับปริญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์
  • รับปัญหาจากลูกค้า ผ่านช่องทางต่างๆ
  • สามารถเข้างานเป็นกะได้ หรือตามเวลาที่บริษัทกำหนดได
  ZIGMA WORLD TECH CO., LTD.'s logo
  บางนา
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ดี
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์/แอปพลิเคชั่น
  • มีประสบการณ์ในด้านผู้ฝึกสอนซอฟต์แวร์อย่างน้อย 2 ปี
  ZIGMA WORLD TECH CO., LTD.'s logo
  บางนา
  • 3 years working experience in DevOps
  • เงินเดือนสูง สวัสดิการดี
  • มีความก้าวหน้าในสายงาน
  ZIGMA WORLD TECH CO., LTD.'s logo
  บางนาTHB 45K - 119,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ด้าน Coding 1 ปี ไม่เกิน 15 ปี
  • มีความเข้าใจในด้าน Unit Test
  • มีความกระตื้อรือร้น และรักในการ Coding
  ZIGMA WORLD TECH CO., LTD.'s logo
  บางนาTHB 35K - 69,999 /เดือน
  • Asst. IT Project Manager
  • มีประสบการณ์สาย Project Management
  • พร้อมรับความท้าทายในการทำงานเชิงProject Management
  ZIGMA WORLD TECH CO., LTD.'s logo
  บางนาTHB 35K - 69,999 /เดือน
  • ปริญญาตรี คณะ/สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์,
  • มีประสบการณ์ด้าน SA อย่างน้อย 3 ปี
  • ทำเอกสารประกอบการ UAT
  ZIGMA WORLD TECH CO., LTD.'s logo
  บางนาTHB 25K - 44,999 /เดือน
  • ปริญญาตรี คณะ/สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ในการทดสอบระบบอย่างน้อย 2 ปี
  • มีประสบการณ์ในการเขียน Test Case และ Test Script
  ZIGMA WORLD TECH CO., LTD.'s logo
  บางนา
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ดี
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์/แอปพลิเคชั่น
  • มีประสบการณ์ในด้านผู้ฝึกสอนซอฟต์แวร์อย่างน้อย 2 ปี