universal utilities public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Universal Utilities Public Company Limited's banner
  Universal Utilities Public Company Limited's logo
  ฉะเชิงเทรา
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือมีประสบการณ์ตรง 3ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับการจ่ายน้ำประปา การลดน้ำสูญเสีย
  • การบำรุงรักษา มาตรฐานงานการก่อสร้างวางท่อประปา
  Universal Utilities Public Company Limited's banner
  Universal Utilities Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรี/ปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ หรือเนติบัณฑิต
  • มีประสบการณ์ทำงานนิติกร In-House/Law firm 10 ปี
  • โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว
  Universal Utilities Public Company Limited's banner
  Universal Utilities Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
  • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม PLC, HMI
  • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน IOTs และ IT
  Universal Utilities Public Company Limited's banner
  Universal Utilities Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
  • มีความรู้พื้นฐาน Software ด้วย Node Red, Phthon
  • สามารถจัดการข้อมูล Database