uni president thailand ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Uni-President (Thailand) Ltd.'s banner
  Uni-President (Thailand) Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • มีความรู้ด้านกฎหมายอาหาร และระบบคุณภาพ
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ทางด้านงานประกันคุณภาพ
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  Uni-President (Thailand) Ltd.'s banner
  Uni-President (Thailand) Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตและเครื่องจักร
  • มีความรู้ด้านการดูแลและกระบวนการจัดการผลิต
  • สามรถทำงานเข้ากะได้