the federation of thai industries
  Suggestions will appear below the field as you type
  The Federation of Thai Industries's logo
  สาทร
  • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • ต่างประเทศ
  • มีประสบการณ์ประสานงานกับกระทรวงต่างประเทศ