the federation of thai industries
  Suggestions will appear below the field as you type
  The Federation of Thai Industries's logo
  สาทร
  • ตรวจสอบงานกิจกรรม โครงการ
  • มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในหรือภายนอก
  • รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบต่างๆ และจัดทำสรุปผล