srithai superware public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Srithai Superware Public Company Limited's banner

  Senior Buyer

  Srithai Superware Public Company Limited
  ราษฎร์บูรณะ
  • Bachelor or Master Degree in Chemical Engineering
  • At least 5 years experience in procurement / buyer
  • Good command of English
  Srithai Superware Public Company Limited's banner

  Customer Service Officer

  Srithai Superware Public Company Limited
  ภาคตะวันออก
  • Undergraduate level or higher
  • At least 5 years experience in Customer Service
  • Living in Chonburi or nearby area is preferred
  Srithai Superware Public Company Limited's banner
  ราษฎร์บูรณะ
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • ประสบการณ์งานด้านการประกันคุณภาพ อย่างน้อย 2-5 ปี
  • ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับพอใช้-ดี
  Srithai Superware Public Company Limited's banner

  Accounting Manager

  Srithai Superware Public Company Limited
  ราษฎร์บูรณะ
  • เพศชาย/หญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป
  • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน, ERP ไม่น้อยกว่า 5 ปี