solar d corporation co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  Solar D Corporation Co., Ltd.'s banner
  Solar D Corporation Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป ด้านการจัดการบัญชีและการเงิน
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี CPD
  • มีทักษะการวิเคราะห์ มีความละเอียดรอบคอบ รวดเร็ว
  Solar D Corporation Co., Ltd.'s banner
  Solar D Corporation Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • Project Manager
  • ผู้จัดการโครงการ
  • บริหารโครงการ
  Solar D Corporation Co., Ltd.'s banner
  Solar D Corporation Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
  • ความรู้ประสบการณ์ด้านพลังงานการติดตั้้งแผงโซลาร์
  • ต่อยอดและหาลูกค้าได้นอกเหนือจากธุรกิจประจำ