skootar beyond co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  SKOOTAR BEYOND CO., LTD.'s banner
  SKOOTAR BEYOND CO., LTD.'s logo
  วัฒนา
  • ผู้จัดการงานปฏิบัติการขนส่งแบบ On-Demand
  • บริหารทีมปฏิบัติการ ดูแลเครือข่ายพนักงานขับ
  • ปสก. 4ปี+ เงินเดือน 45,000-60,000 บาท
  SKOOTAR BEYOND CO., LTD.'s banner
  SKOOTAR BEYOND CO., LTD.'s logo
  วัฒนา
  • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องบัญชีการเงิน
  • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี-การเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีมาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป