sime darby thailand co. ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 จาก 16 ตำแหน่งงาน
  Sime Darby (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Sime Darby (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ธนบุรี
  • 3 years working experience in the marketing
  • Degree or Higher in Marketing or other fields
  • Good interpersonal and communication skills.
  Sime Darby (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Sime Darby (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ธนบุรี
  • Assistant IT Manager
  • Salesforce CRM, BI (Qliksense, Tableau, power BI)
  • Project Management (PM) skills
  Sime Darby (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Sime Darby (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  หลักสี่
  • Experience in accounting for Automobile Business
  • Certified Public Accountant / CPD
  • controlling the overall accounting and finance
  Sime Darby (Thailand) Limited's banner
  Sime Darby (Thailand) Limited's logo
  ประเวศ
  • วุฒิ ปวช,ปวส หรือปริญญาตรี สาขาช่างยนต์
  • หากมีประสบการณ์ซ่อมรถยนต์โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  Sime Darby Motors (Thailand)'s banner
  Sime Darby Motors (Thailand)'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • 3 years working experience in the marketing
  • Strong in Online Marketing
  • Good interpersonal and communication skills
  Sime Darby (Thailand) Limited's banner
  Sime Darby (Thailand) Limited's logo
  หลักสี่
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
  • ควบคุมอารมณ์ และมีหลักการเหตุผลในการเจรจา
  Sime Darby (Thailand) Limited's banner
  Sime Darby (Thailand) Limited's logo
  เมืองสมุทรปราการ
  • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  Sime Darby (Thailand) Limited's banner
  Sime Darby (Thailand) Limited's logo
  หนองแขม
  • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
  • ใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพดี
  Sime Darby (Thailand) Limited's banner
  Sime Darby (Thailand) Limited's logo
  ดอนเมือง
  • รับผิดชอบด้านงานขายรถยนต์
  • หาช่องทางใหม่ๆในการขาย
  • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
  Sime Darby (Thailand) Limited's banner
  Sime Darby (Thailand) Limited's logo
  ดอนเมือง
  • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
  • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
  • ประเมินการซ่อมรถยนต์ตามตามมาตรฐานของ Body&Paint
  Sime Darby (Thailand) Limited's banner
  Sime Darby (Thailand) Limited's logo
  ธนบุรี
  • ปริญญาตรีสาขาบัญชีการเงินหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
  Sime darby Motors (Thailand) Limited's banner
  Sime darby Motors (Thailand) Limited's logo
  หลักสี่
  • 5 years working experience in the marketing
  • Experience in Automotive industry
  • Solid in online Marketing