siam winery trading plus co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  Siam Winery Trading Plus Co., Ltd.'s banner
  Siam Winery Trading Plus Co., Ltd.'s logo
  ดอนเมือง
  • 7-10 years' experience in related field
  • Bachelor’s degree relevant to the responsibilities
  • Fluent in English
  Siam Winery Trading Plus Co., Ltd.'s banner
  Siam Winery Trading Plus Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • ดูแลร้านสะดวกซื้อ และร้านบาร์
  • กระตุ้นยอดขาย,จัดเรียงสินค้า, ติดตามสต็อคและยอดขาย
  • มองหาโอกาสในการวางสินค้าเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย
  Siam Winery Trading Plus Co., Ltd.'s banner
  Siam Winery Trading Plus Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการควบคุมงานโครงการ
  • สามารถเขียนแบบ AutoCAD, SolidWorks
  • มีความรู้ความเข้าในเรื่องการออกแบบงานระบบ